Uppförandekod för Rahms kexfabrik

Vi bryr oss!

Det är självklart för oss att ta hand om varandra, vår miljö och våra affärspartners. Genom att tydliggöra det i det här dokumentet så blir det lättare för oss själva och andra att bedöma hur vi lyckas.

Lagstiftningen är grunden

Vi ska följa all tillämplig lagstiftning som vi är berörda av.

Mot korruption

Korruption, mutor eller olaglig konkurrensbegränsning accepterar vi inte.

Mot barnarbete

Barnarbete förekommer inte hos oss och vi accepterar inte råvaror, produkter eller tjänster där barnarbete förekommit. Med barnarbete menar vi arbete som utförs av barn under 15 år och som barnet är tvingat till eller som hindrar barnets skolgång.

Om det visar sig att barnarbete förkommit hos oss eller våra leverantörer vill vi först och främst vara med och stödja dem som utsatts så att de inte drabbas ännu värre av att barnarbetet avslöjats. Därefter kontrollera leverantören så att barnarbete inte förekommer igen och om inte det fungerar avbryter vi allt samarbete med den leverantören. Vi kommer att agera öppet mot våra affärspartners och meddela våra upptäckter och åtgärder.

Vi har och skickar Iway standarden till alla våra leverantörer, self declaration dokument finns på Iway perm. Den uppdateras när vi byter leverantör. Om vi upptäcker barnarbete hos någon underleverantör informerar vi till Ikea och lägger vi den leverantör till kritiska leverantörers lista, följer vi upp dem som ovan nämnd.

Bra att arbeta på Rahms kexfabrik

Vi vill att alla som arbetar på Rahms kexfabrik ska må bra i sitt arbete och känna sig respekterade på alla sätt. Var och en som själv känner sig illa behandlad eller som misstänker att någon annan i personalen blir illa behandlad och överträdelser av lagar eller denna uppförandekod , ska rapporteras. Använd förslagslådan eller rapportera till närmaste chef, om chefen  är inblandad eller ej vill, ytterst ansvarige chef eller Vice president. Eller gå via facket. Ingen ska diskrimineras eller bestraffas för att i god tro ha rapporterat verkliga eller misstänkta överträdelser. Rapporter behandlas konfidentiellt.

Ledningen är uppmärksam på risker och tillbud på arbetsplasten och bryr sig varje dag om hur personalen mår för att kunna upptäcka om något behöver göras.

Ingen som arbetar Rahms Kexfabrik får diskrimineras på grund av ålder, kön, etnisk bakgrund, religion, sexuell inriktning, rörelsehinder, politisk åsikt, civilstånd eller föräldrastatus. Vi godtar inte heller fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier.

Rahms respekterar medarbetarnas rätt att ansluta sig till föreningar och organisationer samt organisera sig fackligt och sluta kollektivavtal. Anställda har acceptabla anställningsvillkor med avseende på lön, arbetstid och ledighet.

Arbetstid

AB Rahms Kexfabrik följer nationella lagar och regler  vad gäller arbetstid, övertid, semester, helgdagar och föräldraledighet. övertid får inte regelbundet avkrävas.

Hälsa och Säkerhet

AB Rahms Kexfabrik skall tillhandahålla en säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö. Företaget ska vita åtgärder för att minska risken för arbetsolyckor och arbetsskador.

Nödvändig skydds-och säkerhetutrustning skall tillhandahållas av företaget. Första hjälpen-tavlor ska  finnas utplacerade i byggnaden i tillräcklig omfattning, även hjärtstartare finns på företaget.

Utbildning

Alla anställda ska genomgå regelbunden utbildning i Första hjälpen och HLR. Anställda ska även få utbildning i de specifika moment som arbetet innefattar, t.ex. truckutbildning.

Brandsäkerhet

Utrustningen skall kontrolleras regelbundet. Fungerande nödutgångar skall finnas och tydligt skyltade. Alla anställda ska genomgå regelbunden utbildning.

Mot alkohol och droger

Alkohol och droger får inte användas så att det påverkar arbetet. Det är först och främst viktigt för var och ens säkerhet, men även produktsäkerheten skulle kunna påverkas.

Miljöpolicy

Rahms kexfabrik arbetar för en effektiv resurshushållning. Våra krustader är beroende av fritering i palmolja för att få rätt smak under en lång hållbarhetstid. Eftersom palmolja framställningen är arealeffektiv men samtidigt förknippad med skövlad regnskog vill vi påverka utvecklingen till en hållbar palmoljeproduktion och använder därför RSPO segregerad palmolja sedan 2015. Den långa hållbarheten motverkar att tillverkade krustader förstörs.

  • All använd friteringsolja lämnas för återvinning.
  • Krustadmaskiner har luftfilter, för att avskilja skadliga partiklar.
  • Miljöfarligt avfall sorteras och lämnas för korrekt omhändertagande.
  • Vi använder endast miljömärkta rengöringsmedel.
Ständig förbättring

En gång om året ser vi över innehållet i vår uppförandekod för att avgöra vilka förbättringar vi kan göra.

Högsta ledningens engagemang

Vår uppförandekod är viktig för oss. Därför vill vi att var och en som misstänker att den inte följs gör oss uppmärksamma på det. Tala helst med oss direkt, men känner du dig osäker och vill vara anonym så gå via någon du har förtroende för. Vi bryr oss och vi vill kunna följa upp och rätta till sådant som inte går rätt till. Ledningen för Rahms kexfabrik tar varje misstanke på allvar och utreder orsakerna (inklusive grundorsakerna) för att besluta om åtgärder för att motverka att det ska kunna hända igen.

Var och en som har förslag och synpunkter kring vår uppförandekod är välkommen att ta kontakt direkt med Verkställande direktören.


Line Eriksson
Vice VD / Personalchef